УКАЗ ПРЕОСВЯЩЕННІЙШОГО ІОНАФАНА, МИТРОПОЛИТА ТУЛЬЧИНСЬКОГО І БРАЦЛАВСЬКОГО, ПРО ЗВЕРШЕННЯ БОГОСЛУЖІНЬ У ХРАМАХ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Тульчин. 05.04.2020. Указ духовенству Тульчинської єпархії УПЦ про особливості звершення богослужінь та святих таїнств на період загальнонаціонального карантину в Україні

Керуючись рекомендаціями Священного Синоду УПЦ, коментарем юридичного відділу УПЦ щодо посилення обмежень під час карантину, беручи до уваги досвід деяких співбратів-архієреїв, а також постанову КМУ № 211 від 11 березня 2020 р. та постанову КМУ № 255 від 2 квітня 2020 р., б л а г о с л о в л я ю  духовенству Тульчинської єпархії, починаючи з 06.04.2020 року, вжити наступних тимчасових заходів:

1. Усі храми УПЦ залишаються діючими, богослужіння та таїнства в них можуть звершуватися вдень і вночі, окрім одного санітарного дня, але за умови присутності у середині храму не більше 10 осіб мирян.

2. Присутність людей на території храму під час звершення богослужіння має бути такою, щоб не підпасти під штрафні санкцій поліції, згідно постанов КМУ про заборону масових скупчень людей.

3. Після звершення богослужіння двері храму залишаються відчиненими протягом дня, але перебувати в ньому одночасно можуть не більше 2-х осіб – по черзі. При цьому торкатися або цілувати ікони, хрести, чаші, або руки священика на час карантину  н е  б л а г о с л о в л я є т ь с я. Можна тільки класти перед святинями поклони та ставити свічки.

4. Священнослужитель, за попередньою домовленістю,  має забезпечити  можливість приступити парафіянам в храмі до сповіді (в короткий спосіб) або до причастя, — але по черзі  і не більше 2-х осіб одночасно. Причастя уділяти вірним запасними Святими Дарами (- «Святим  Запасом»). Настоятелям забезпечити храм запасними Святими Дарами в найближчу Божественну літургію. Зберігати їх на Святому престолі, керуючись відповідними правилами «Ізвестія (настановлення) учительного».

5. Настоятелям призначити відповідальних осіб, до обов’язків яких буде входити забезпечення парафіянам почергового входу до основного приміщення храму та виходу з нього, які попередньо домовилися про сповідь і причастя зі священиком телефоном.

6. Настоятелям задля інформування парафіян про ситуацію, що пов’язана з богослужіннями під час карантину, бажано створити групу в месенджерах (вайбер, ватсап) та своєчасно повідомляти їх про офіційні церковні новини.

8. Продовжувати проводити ретельну санітарну обробку приміщень храмів, ікон та інших предметів церковного призначення, меблів та іншого обладнання, що знаходиться в храмі; дотримуватися умов карантину.

9. Благочинним довести зміст цього Указу до відома кожного настоятеля, які в свою чергу – до парафіян, а також до органів місцевої державної влади та місцевого самоврядування. Забезпечити точне та своєчасне виконання всіх зазначених вимог.

10. Проінформувати всіх учасників богослужіння щодо необхідності знаходження в громадських місцях (в тому числі в храмах) в захисних масках та мати при собі документи, що посвідчують особу.

Примітка. Щодо умов служіння в Страсну седмицю, Свято Пасхи та Світлу седмицю буде повідомлено додатково.

11. Указ вступає в силу після підписання його керуючим Тульчинською єпархією УПЦ.

 Керуючий Тульчинською єпархією УПЦ,

 + Митрополит Іонафан


Практична рекомендація літургійної єпархіальної комісії

У разі причащання після закінчення Літургії, тих вірних, які входять до храму парами згідно правил карантину, рекомендується всипати в порожню чашу раніше уготовані сухі Святі Дари, і ними, без додавання в Чашу води або вина, причащати від руки ієрея, як на літургії святого Якова, брата Господнього. Або із лжиці, яку потім опустити в посудину зі спиртом і потім з водою. Або ж з одноразових, бажано паперових лжиць. Причасник самостійно витирає свої вуста врученою йому індивідуальною серветкою, відступивши від Чаші. Використані серветки і паперові лжиці зібрати окремо і потім спалити. Попіл приховати в чистій землі або розсіяти в проточній воді. Запивати причастя слід вином, розчиненому водою, або з індивідуальних паперових стаканчиків, які також збираються і потім спалюються.


Тульчин. 05.04.2020. Указ духовенству Тульчинской епархии УПЦ об особенностях совершения богослужений и таинств на период общенационального карантина в Украине

Руководствуясь рекомендациями Священного Синода УПЦ, комментарием юридического отдела УПЦ по усилению ограничений во время карантина, принимая во внимание опыт некоторых собратьев-архиереев, а также постановление КМУ № 211 от 11 марта 2020 и постановление КМУ № 255 от 2 апреля 2020, б л а г о с л о в л я ю духовенству Тульчинской епархии, начиная с 06.04.2020 года, принять следующие временные меры:

1. Все храмы УПЦ остаются действующими, богослужения и таинства в них могут совершаться днем ​​и ночью, кроме одного санитарного дня, но при условии присутствия в середине храма не более 10 человек мирян.

2. Присутствие людей на территории храма во время совершения богослужения должно быть таким, чтобы не подпасть под штрафные санкции полиции, согласно постановлению КМУ о запрете массовых скоплений людей.

3. После совершения богослужения двери храма остаются открытыми в течение дня, но находиться в нем одновременно могут не более 2-х человек — по очереди. При этом касаться или целовать иконы, кресты, чаши, или руки священника на время карантина  н е  б л а г о с л о в л я е т с я. Можно только полагать перед святынями поклоны и ставить свечи.

4. Священнослужитель, по предварительной договоренности, должна обеспечить возможность приступить прихожанам в храме на исповедь (по краткому способу) или к причастию, но по очереди и не более 2-х человек одновременно. Причастие преподавать верным запасными Святыми Дарами (- «Святым Запасом»). Настоятелям обеспечить храм запасными Святыми Дарами в ближайшую Божественную литургию. Сохранять их на Святом престоле, руководствуясь соответствующими правилами «Известия (наставления) учительного»  .

5. Настоятелям назначить ответственных лиц, в обязанности которых будет входить обеспечение прихожанам поочередного входа к основному помещение храма и выхода из него, — тем, которые предварительно договорились об исповеди и причастии со священником по телефону.

6. Настоятелям для информирования прихожан о ситуации, связанной с богослужениями во время карантина, желательно создать группу в мессенджерах (вайбер, ватсап) и своевременно сообщать им официальные церковные новости.

8. Продолжать проводить тщательную санитарную обработку помещений храмов, икон и других предметов церковного назначения, мебели и другого оборудования, находящегося в храме; соблюдать условия карантина.

9. Благочинным довести содержание настоящего Указа до каждого настоятеля, которые в свою очередь — прихожанам, а также в органы местной государственной власти и местного самоуправления. Обеспечить точное и своевременное выполнение всех указанных требований.

10. Проинформировать всех участников богослужения о необходимости нахождения в общественных местах (в том числе в храмах) в защитных масках и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Примечание. Об условиях служения в Страстную седмицу, праздник Пасхи и Светлую седмицу будет сообщено дополнительно.

11. Указ вступает в силу после подписания его управляющим Тульчинской епархией УПЦ.

 Управляющий Тульчинской епархии УПЦ,

 + Митрополит Ионафан


Практическая рекомендация от епархиальной литургической комиссии

В случае причащения по окончании Литургии, тех верных, попарно входящих в храм согласно правилам карантина, рекомендуется всыпать в пустую Чашу ранее уготованные сухие Святые Дары, и ими, без добавления в Чашу воды или вина, причащать от руки иерея, как на литургии святого Иакова, брата Господня. Или со лжицы, которую затем опустить в сосуд со спиртом и затем с водой. Или же одноразовыми, желательно бумажными лжицами. Причастник самостоятельно отирает свои уста вручённой ему индивидуальной салфеткой, отступя от Чаши. Использованные салфетки и бумажные лжицы собраются отдельно и затем сожигаются. Пепел сокрыть в чистой земле или рассеять в проточной воде. Запивать причастие следует вином, растворённом водой, или из индивидуальных бумажных стаканчиков, которые также собираются и затем сожигаются.

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *